Regulamin

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Usługodawca – Amernet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Adres: 02-844 Warszawa, ul. Puławska 487; NIP: 521-330-12-31; Regon: 015766236; Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214118; Kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.
2. Klient – partner lub klient instytucjonalny zweryfikowany po NIPie.
3. Konto (konto klienta) – część serwisu, w ramach której klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
4. Login klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do konta klienta.
5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, generowanych automatycznie przez system i zapisywany w formie zakodowanej, zgodnie z wytycznymi polityki bezpieczeństwa. Użytkownik może zresetować swoje hasło (zostanie wysłany e-mail z linkiem kierującym na stronę umożliwiający zmianę hasła).
6. Newsletter - udostępniana przez usługodawcę za pośrednictwem serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z usługodawcą.
7. Produkt – jeden z produktów oferowanych w serwisie www.
8. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu konta klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w serwisie.
10. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem http://www.amernet.eu.
11. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć zamówienie (kupić produkty).
12. Strona – usługodawca i klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
13. Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
14. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
15. Ustawa DU – ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151 z późn.zm.).
16. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
17. Ustawa PA - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
18. Ustawa PT - ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).


II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu. Serwis umożliwia klientom:

1. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w koncie klienta (wymaga rejestracji i logowania),
2. powiadamianie o statusie zamówień oraz rezerwacji w sklepie internetowym (wymaga rejestracji i logowania),
3. kontrolowanie i zarządzanie zamówieniami oraz rezerwacjami (wymaga rejestracji i logowania),
4. dostęp do historii zakupów w sklepie internetowym (wymaga rejestracji i logowania),
5. informowanie o produktach w sklepie internetowym (nie wymaga rejestracji i logowania),
6. składanie zamówień oraz dokonywanie rezerwacji (wymaga rejestracji i logowania).

2. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustaw oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności serwisu klientom, którzy zostali już wcześniej zarejestrowani. Jeżeli podany numer NIP został już wcześniej zarejestrowany, a weryfikacja została zakończona pozytywnie, system wyświetli następujący komunikat: „Podany NIP istnieje już w naszym systemie. Proszę o kontakt administratorem konta klienta pod numerem +48 xxx yyy zzz (lub adres email)”.
4. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia sklepu internetowego, znaki towarowe usługodawcy oraz producentów towarów i innych dostępnych w serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, usługodawcy lub podmiotom, z którymi usługodawca zawarł stosowne umowy.


III. Warunki techniczne
1. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1. Posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet.
2. Posiadanie przeglądarki internetowej:
- Mozilla Firefox
- Google Chome
- Microsoft Internet Explorer
- Opera
- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


IV. Zakres, warunki i zasady korzystania z serwisu
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez klienta formularza rejestracyjnego.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w serwisie.
4. W koncie klienta usługodawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
5. Rejestracja w Koncie Klienta Umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym dokonuje się automatycznie.
6. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w serwisie, w szczególności w trakcie składania zamówień i rezerwacji Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa serwisu.
8. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki newslettera decyduje usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w newsletterze.


V. Zawarcie umowy sprzedaży produktu w sklepie internetowym

1. Klient w sklepie internetowym może:

1. złożyć zamówienie (kupić) wybrane produkty tj. zawrzeć umowę sprzedaży produktów na odległość. Umowa sprzedaży produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez klienta wiadomości e-mail.
2. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu na odległość w sklepie internetowym należy wybrać produkt dostępny w sklepie internetowym i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w serwisie.

2. Złożenie zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu.

1. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:

1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu zamówienia do sklepu internetowego,
2. e-mail o tytule: „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Zamówienia” - potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, wówczas Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail o tytule: „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Zamówienia”. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia do sklepu internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę.

3. Ceny produktów podawane są w złotych w cenach netto. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: przelewem bankowym.
4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
5. Z zastrzeżeniem art. IV.17 i art. IV.18 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
6. Informacja o dostępności produktu jest każdorazowo podawana przy produkcie lub w trakcie kontaktu z klientem.
7. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone przez usługodawcę na wskazany przez klienta adres na terenie Polski. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania zamówienia.
8. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox”. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: efaktury@amernet.eu

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1. Klient, który w sklepie internetowym zawarł umowę sprzedaży nie może odstąpić od umowy.

 

VII. Rękojmia i gwarancja
1. Usługodawca dostarcza produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli towar i/lub usługa dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności KC.
3. Usługodawca nie jest gwarantem produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej produkty (gwarancja) jej warunki są udostępniane przy produkcie. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu.
4. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można przesłać na adres: Amernet Sp. z o.o., ul. Puławska 487, 02-844 Warszawa, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym produktu.


VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
2. Aktualny Regulamin w serwisie www oraz na każde żądanie klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w koncie klienta) bez dodatkowych opłat.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.